Valné hromady

Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 8. června 2022

Pozvánka

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha k účetní závěrce za rok 2021

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty 

Přehled o peněžních tocích (cash flow)

Výroční zpráva vedení společnosti za rok 2021

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2021

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2021